АВКО АД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, процедура № BG161PO003-1.1.07- 0026 - C0001 „Иновационни решения за индустриални уплътнения от ПТФЕ”


Тръжна документация

В качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ, АВКО АД обявява процедура за определяне на изпълнител:


Избор на изпълнител за доставка на машини и оборудване с 5 обособени позиции:

Краен срок за приемане на оферти 14.04.2014 г. 16:00 ч.

Решение за откриване на процедура
Публична покана
Технически спецификации
Изисквания към офертите
Оферта - образец
Декларация на кандидата
Методика за оценка ОП1
Методика за оценка ОП2
Методика за оценка ОП3
Методика за оценка ОП4
Методика за оценка ОП5
Договор за доставка ОП1
Договор за доставка ОП2,4,5
Договор за доставка ОП3

Избор на изпълнител за доставка на машини и оборудване със 7 обособени позиции:

Краен срок за приемане на оферти 15.04.2014 г. 16:00 ч.

Решение за откриване на процедура
Публична покана
Технически спецификации
Изисквания към офертите
Оферта - образец
Декларация на кандидата
Методика за оценка ОП1
Методика за оценка ОП2
Методика за оценка ОП3
Методика за оценка ОП4
Методика за оценка ОП5
Методика за оценка ОП6
Методика за оценка ОП7
Договор за доставка ОП1,2,3,5,6
Договор за доставка ОП4,7

Избор на изпълнител за доставка на:

Краен срок за приемане на оферти 8.05.2014 г. 16:00 ч.

Решение за откриване на процедура
Публична покана
Технически спецификации
Изисквания към офертите
Оферта - образец
Декларация на кандидата
Методика за оценка
Договор за доставка

Избор на изпълнител на услуги със 4 обособени позиции, както следва:

  • Обособена позиция 1 - Услуги за оптимизиране на технологичния процес и разходните норми
  • Обособена позиция 2 - Инженерно-технически услуги по разработка на технологична документация и фирмен стандарт
  • Обособена позиция 3 - Услуги, свързани с тестови изпитания в съответствие с приложими стандарти
    X Решение за прекратяване на обособена позиция номер 3 в процедура за определяне на изпълнител
  • Обособена позиция 4 - Консултантски услуги маркетингови проучвания и разработване на маркетингова стратегия за реализация на внедряваните в производство иновативен продукт/процес

Краен срок за приемане на оферти 7.05.2014 г. 13:00 ч.

Решение за откриване на процедура
Публична покана
Технически спецификации
Изисквания към офертите
Оферта - образец
Декларация на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1
Декларация на кандидата за ОП 1, 2 и 4
Договор за доставка

Избор на изпълнител с Публична покана:

  • Избор на изпълнител на услуги свързани с тестови изпитания в съответствие с приложими стандарти

Краен срок за приемане на оферти 13.06.2014 г. 16:30 ч.

Решение за откриване на процедура
Публична покана
Технически спецификации
Изисквания към офертите
Оферта - образец
Декларация на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1
Договор за доставка

Избор на изпълнител с Публична покана:

  • Избор на изпълнител за доставка на Линия за напречно разпъване на ПТФЕ филм

Краен срок за приемане на оферти 13.06.2014 г. 16:00 ч.

Решение за откриване на процедура
Публична покана
Технически спецификации
Изисквания към офертите
Оферта - образец
Декларация на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1
Методика за оцанка
Договор за доставка

Избор на изпълнител с Публична покана:

  • Избор на изпълнител за Консултантски услуги маркетингови проучвания и разработване на маркетингова стратегия за реализация на внедряваните в производство иновативен продукт/процес.

Краен срок за приемане на оферти 21.07.2014 г. 16:30 ч.

Решение за откриване на процедура
Публична покана
Техническа спецификация
Изисквания към офертите
Оферта - образец
Декларация на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1
Договор за доставка
Декларация на кандидата