Feb 25, 2010

АВКО АД е притежател на ново свидетелство


От февруари т.г. АВКО® е притежател на ново свидетелство за регистрация на полезен модел ЛЕНТА ОТ РАЗТЕГЛЕН ПОЛИТЕТРАФЛУОРЕТИЛЕН (ПТФЕ) ЗА УЛЪТНЕНИЯ.
Издаденото свидетелство от Патентно ведомство на Република България можете да видите тук.