Apr 24, 2023

Проектиране,изграждане и въвеждане в екплоатация на две фотоволтаични централи


Централите са предназначени за собствено потребление с мощности за съхранение на произведената ел. енергия в два производствени обекта
Проектът е с две обособени позиции, респективно за двете производствени площадки на дружеството, както следва:
  1. ФВЕЦ с мощност 272кВ в гр. Русе и батерии с мощност 300 кВ
  2. ФВЕЦ с мощност 150кВ в гр. Севлиево и батерии с мощност 150 кВ

Списък на изискуемите документи: